Λίγα λόγια για την εταιρεία

Η εταιρεία SAM & CO. έχει έδρα στο Ντεπώ Θεσσαλονίκης. Παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις μοναδικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Η ομάδα της εταιρείας στελεχώνεται από άτομα με άριστη κατάρτιση και μεγάλη εμπειρία τόσο σε λογιστικά όσο και σε τραπεζικά ζητήματα.

Στόχος μας είναι σε συνεργασία με επιλεγμένους συνεργάτες, να προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο κάλυψης σε επιχειρήσεις μέσω υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Οι υπηρεσίες μας

Λογιστικά/Φοροτεχνικά

 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών
 • Φορολογικός σχεδιασμός
 • Σύσταση/Διακοπή επιχειρήσεων κάθε νομικού τύπου
 • Μεταβολή επιχειρήσεων από τον υφιστάμενο νομικό τύπο σε διαφορετικό
 • Φορολογικές δηλώσεις εταιρειών (Ε2, Ε3, Ε9, Ν) και ιδιωτών (Ε1, Ε2, Ε9)
 • Ασφαλιστικές και Φορολογικές Ενημερότητες
 • Δημοσιεύσεις στο ΓΕΜΗ
 • Σύνταξη Ισολογισμών και Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)
 • Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου

Συμβουλευτικά

 • Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ
 • Αναλύσεις Ισολογισμών
 • Ρύθμιση Οφειλών
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας
 • Ενημέρωση και δημιουργία στρατηγικής επιχειρήσεων βάσει των οικονομικών τους αποτελεσμάτων

Χρηματοοικονομικά

 • Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας επένδυσης
 • Μελέτες Βιωσιμότητας επιχείρησης
 • Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan)
 • Αναδιάρθρωση και Εξυγίανση επιχειρήσεων, Ανασχεδιασμός
 • Τραπεζικές χρηματοδοτήσεις

Η ομάδα μας

Η ομάδα μας απαρτίζεται από έμπειρο προσωπικό το οποίο μέσω συνεχούς επιμόρφωσης μπορεί να προσφέρει στους συνεργάτες μας εξατομικευμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Με συμμετοχή σε σεμινάρια λογιστικού και νομικού περιεχομένου εξασφαλίζουμε, ότι οι τελικές μας υπηρεσίες συμβαδίζουν πλήρως με το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Συνεργαζόμαστε με στελέχη εξειδικευμένων γνώσεων σε τραπεζικά θέματα-προβλήματα καθώς επίσης και με δικηγόρους, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη και μακροχρόνια εμπειρία σε θέματα τραπεζών, αστικού και εμπορικού δικαίου.

Επικοινωνία

Επικοινωνια

τηλ. 2317 700 365
fax. 2317 700 365

Διευθυνση

Γ.Παπανδρέου 28
Τ.Κ. 54646 Θεσσαλονίκη